Akým spôsobom môžem získať trvalý identifikátor?

Na stránkach hlavného registra sk-nic.sk vyplníte žiadosť "F1-žiadosť o štatút užívateľa". Do riadku "Oprávnení registrátori" doplníte ID registrátora (naše ID je: ISKI-0001). Po odoslaní formulára si vytlačíte "Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy" a patrične potvrdený odošlete na kontaktnú adresu SK-NICu:
 
© SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4, Slovensko
 
Identifikátor môže získať iba občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov s trvalým bydliskom na Slovensku, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnicka osoba oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky alebo iná slovenská právnická osoba.
 
Ak si objednáte cez naše stránky www.forpsi.sk doménu s koncovkou .sk a nemáte ešte pridelený trvalý identifikátor, bude Vám rámcová zmluva (formulár F1) vygenerovaná automaticky a zaslaná na kontaktný email uvedený v objednávke.
 
V prípade objednávky na fyzickú osobu nepodnikateľa je potrebné potvrdiť zmluvu podpisom majiteľa. SK-NIC odporúča podpis nechať úradne overiť u notára či na matrike, ale nenariaďuje to povinne. Je to istá ochrana daného budúceho majiteľa, takže my zastávame rovnaký názor, radšej si podpis nechať overiť u notára alebo na matrike.
 
V prípade objednávky na fyzickú osobu podnikateľa, právnickú osobu alebo inú podnikajúcu osobu, je potrebné nechať potvrdiť zmluvu oprávnenou osobou, teda štatutárnym orgánom (konateľ, riaditeľ a pod.) podľa uvedenia v Obchodnom registri. Ak má daná spoločnosť k dispozícii pečiatku, stačí zmluvu opečiatkovať a spoločne s platným výpisom z Obchodného registra pošlete dokumenty poštou na adresu hlavného registra SK-NICu na spracovanie. 
 
Po spracovaní dokumentov hlavným registrom SK-NICom bude majiteľovi pridelený tzv. "trvalý identifikátor", na ktorý môže následne registrovať domény s koncovkou .sk.