Je možné zmeniť údaje uvedené v kontakte majiteľa domény gTLD vo Whois?

Ak máte záujem zmeniť niektorý z údajov vo Whois databáze pri svojej generickej doméne, pošlite na doménové oddelenie autorizovanú požiadavku. Zmena údajov je bezplatná. Po začatí úprav v registri bude na email majiteľa odoslaná konfirmačná správa na odsúhlasenie zmeny. Až po potvrdení dôjde k aktualizácii údajov v whois databáze a to do 24 hodín.

Konfirmačná správa bude platná iba 7 dní, a preto, ak nedostane daný email s odkazom na potvrdenie zmeny v deň začatia, obratom si požiadajte na doménovom oddelení (domain@forpsi.com) o nové preposlanie správy.

Ak bude vyžadovaná zmena kontaktného emailu v registri, odošlú sa 2 konfirmačné správy na potvrdenie - prvá správa na pôvodný email a druhá na email nový. Obe musia byť potvrdené, inak k zmene nedôjde.

Ak bude vyžadovaná zmena iných údajov, ale email zostane zhodný, odošlú sa 2 konfirmačné správy na jeden email. Opäť musia byť potvrdené obe, inak k zmene nedôjde.
 
Viac informácií o zmenách sa môžete dočítať na nižšie uvedenom odkaze.
 
 
 
V prípade, že ste stratili prihlasovacie údaje do administrácie a email, na ktorý by sme ich mohli poslať už nie je dostupný (bol zrušený, stratili ste prístupové heslo a pod.), vykonáme dané zmeny iba na základe písomného čestného prehlásenia, ktorého text nájdete nižšie. Uvedenú žiadosť (podľa typu subjektu) skopírujte do nového dokumentu, doplníte podľa pokynov a s úradne overeným podpisom majiteľa domény zašlete poštou (najlepšie doporučene) na adresu nášho sídla:
 
INTERNET CZ, a.s.
správa domén
Ktiš 2
384 03 KTIŠ
Česká republika
 
UPOZORNENIE: Údaje na legalizáciu dokumentu (t.j. meno a adresa trvalého bydliska držiteľa domény, prípadne štatutárneho orgánu u právnických osôb) budú porovnané s údajmi v Whois databáze hlavného registra domén. Ak sa nebudú zhodovať, nemôže byť úprava údajov v registri vykonaná!!!
 
 
Text čestného prehlásenia pre fyzické osoby:
 
Prehlasujem, že som jediným a výlučným vlastníkom domény ....................... (uveďte názov domény v tvare doména.tld)   a mám oprávnenie túto doménu spravovať.  Čestne prehlasujem, že z dôvodu ............................  (uveďte napr. nedostupnosti a pod.)  nemôžem využívať doposiaľ uvedené a registrované kontaktné údaje, tj.  e-mail ............................... (uveďte nedostupný administračný e-mail) a nemôžem tak vykonať riadnu autorizáciu podľa Zmluvných podmienok FORPSI. Týmto teda žiadam o zmenu kontaktných údajov v zákazníckom účte, kde je doména vedená, a v databáze hlavného registra domény na ..........................................   (uveďte požadovanú a dostupnú e-mailovú adresu + číslo MOBILNÉHO TELEFÓNU!!!). Zároveň žiadam o zaslanie prístupových údajov do danej zákazníckej administrácie na nový e-mail.

Údaje uvedené v tomto prehlásení sú pravdivé a úplné a nepoškodzujú práva iných osôb. Súčasne prehlasujem, že som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného prehlásenia vrátane prípadnej priestupkovej, správne deliktnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.


                                                                                                                ______________________________________
 

                                                                                                                    (úradne overený podpis vlastníka domény)

 

Text čestného prehlásenia pre právnické osoby:

Prehlasujem, že som oprávnený zastupovať v konaní spoločnosť .....................................................  (uveďte meno firmy, IČO), která je jediným a výlučným vlastníkom domény ............................  (uveďte názov domény v tvare doména.tld), ktorá má oprávnenie s touto doménou nakladať. 

Čestne prehlasujem, že z dôvodu ..........................................  (uveďte napr. nedostupnosti a pod.)  nemôžem využívať doposiaľ uvedené a registrované kontaktné údaje, tj.  e-mail ............................... (uveďte nedostupný administračný e-mail) a nemôžem tak vykonať riadnu autorizáciu podľa Zmluvných podmienok FORPSI. Týmto teda žiadam o zmenu kontaktných údajov v zákazníckom účte, kde je doména vedená, a v databáze hlavného registra domény na ................................................   (uveďte požadovanú a dostupnú e-mailovú adresu + číslo MOBILNÉHO TELEFÓNU!!!).

Zároveň žiadam o zaslanie prístupových údajov do danej zákazníckej administrácie na nový e-mail.

Údaje uvedené v tomto prehlásení sú pravdivé a úplné a nepoškodzujú práva iných osôb. Súčasne prehlasujem, že som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného prehlásenia vrátane prípadnej priestupkovej, správne deliktnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

                                                                                                              _____________________________________

                                                                                                                (úradne overený podpis vlastníka domény)