ZMENY V SPRÁVE VYBRANÝCH TLDs OD 1.1.2014

POZOR!!!
 
Od 1.1.2014 došlo k niekoľkým zmenám v správe vybraných TLDs (.com, .net, .org, .biz, .info, .name + všetky nové generické domény new gTLDs).
 
1) REGISTRÁCIA - registračný proces od 1.1.2014
 
a) Zákazník vykoná objednávku registrácie domény.
b) Po obdržaní výzvy k platbe vykoná úhradu registračného poplatku.
c) Po prijatí čiastky v správnej výške a pod správnym variabilným symbolom bude doména odoslaná k registrácii do hlavného registra.
d) Informáciu o dokončení registrácie obdrží zákazník na konktaktný email, ktorý uviedol v objednávke.
 
e)POZOR - NOVINKA!!! - Po registrácii zašle hlavný register Tucows, Inc. na email majiteľa domény konfirmačnú správu s odkazom na súhlas s registráciou. Túto správu bude potrebné do 15 dní od registrácie potvrdiť. Ak k potvrdeniu do 15tich dní nedôjde, bude doména pozastavená a vypnutá, a to do doby, dokiaľ nebude majiteľom domény súhlas s registráciou udelený.
 
AK KONFIRMAČNÁ SPRÁVA NEDORAZÍ DO 24 HODÍN OD DOKONČENIA REGISTRÁCIE, OZVITE SA, PROSÍM, PROSTREDNÍCTVOM AUTORIZOVANÉHO TIKETU NA DOMÉNOVÉ ODDELENIE ČI EMAILOM NA domain@forpsi.com.
 
Pozn. Validačná správa je viazaná vždy ku konkrétnemu kontaktu a potvrdzuje sa iba raz, a to v prípade, že na zhodné údaje je registrovaných viac domén. Môže to byť teda jeden z dôvodov, prečo validačná správa po registrácii domény nedorazí, pretože už bola potvrdená pri inej doméne. Avšak radšej sa uistite na doménovom oddelení, že to tak skutočne je.
 
2) EDITÁCIA KONTAKTU DRŽITEĽA
 
K zmene dôjde i v prípade záujmu o úpravu údajov pri kontakte držiteľa domény v hlavnom registri. K dokončeniu zmeny bude opäť hlavným registrom Tucows, Inc. vyžadovaná konfirmácia. Bez udelenia súhlasu so zmenou nebude úprava dokončená.
 
Postup pri zmene údajov držiteľa domény v hlavnom registri od 1.1.2014:
 
a) Zákazník si o úpravu údajov požiada prostredníctvom autorizovaného tiketu zo zákazníckej administrácie.
b) Administrátor (pracovník doménového oddelenia) zadá požadovanú zmenu do evidencie hlavného registra.
c) Hlavný register Tucows, Inc. zašle konfirmačnú správu na email majiteľa domény a vyžiada si tak súhlas s navrhnutými zmenami.
d) Po potvrdení konfirmačnej správy sa zmeny fyzicky vykonajú.
 
Pozn. Validačná správa sa odosiela v prípade, že sa vykonávajú zmeny v mene, priezvisku či kontaktnom emaile. Ak dochádza k zmene adresy alebo telefónneho čísla, validačný proces sa neuskutočňuje.
Pozn. Ak nebude validačná správa do 15tich dní potvrdená, doména sa vypne, a to do doby, pokiaľ sa validácia nepotvrdí.
 
3) ZMENA DRŽITEĽA - POSTUP od 1.1.2014
 
a) Súčasný a budúci majiteľ si zašle autorizovaný tiket so žiadosťou o zmenu držiteľa domény.
b) Administrátor (pracovník doménového oddelenia) zadá požadovanú zmenu do evidencie hlavného registra.
c) Hlavný register Tucows, Inc. zašle konfirmačnú správu na email nového majiteľa a vyžiada si tak súhlas s navrhnutou zmenou.
d) Po potvrdení konfirmačnej správy sa zmena držiteľa fyzicky vykoná.
 
Pozn. Ak nebude validačná správa do 15tich dní potvrdená, doména sa vypne, a to do doby, kým sa validácia nepotvrdí.
 
4) OVEROVANIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV PRED EXSPIRÁCIOU DOMÉNY
 
Podľa nových podmienok, ktoré sú v platnosti od 1.1.2014, odosiela hlavný register Tucows, Inc. buď 30 dní alebo 5 dní pred exspiráciou konfirmačný email majiteľovi domény, aby overil správnosť kontaktných údajov v hlavnom registri. V prípade, že sú údaje správne, je všetko v poriadku, nie je potrebné uskutočňovať ďalšie úkony. Ak sú údaje neaktuálne, je potrebné si prostredníctvom autorizovaného tiketu požiadať o úpravu údajov a následne potvrdiť validačnú správu, ktorá sa po aktualizácii údajov vygeneruje a zašle na email majiteľa domény.
 
5) OVEROVANIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV V PRIEBEHU PLATNOSTI DOMÉNY
 
Udržiavanie platných a dostupných kontaktných údajov v registri je podľa zmluvných podmienok jednou z povinností majiteľa doménového mena. Na základe tohto predpisu môže hlavný register Tucows, Inc. overovať kedykoľvek v priebehu platnosti domény aktuálnosť vedených detailov v kontakte. Od 1.1.2014 tak môže majiteľ domény obdržať na svoj kontaktný email, vedený v hlavnom registri, validačnú správu ku kontrole správnosti údajov v registri. Táto správa MUSÍ byť majiteľom domény potvrdená v lehote 15 dní. Ak nebude aktuálnosť údajov týmto spôsobom potvrdená, bude hlavným registrom prevádzka domény pozastavená do doby, než dôjde k potvrdeniu.
 
Ak máte k vyššie uvedeným zmenám otázky, prosím, kontaktujte doménové oddelenie na domain@forpsi.com