Ako je možné zmeniť kontaktné údaje pri doméne .eu?

Na akúkoľvek zmenu v kontakte domény .eu je potrebné zaslať autorizovanú požiadavku cez kontaktný formulár vo Vašej zákazníckej administrácii. Zmenu následne urobíme online a zdarma v hlavnom registre EURid.
 
 
V prípade, že ste stratili prihlasovacie údaje do administrácie a email, na ktorý by sme ich mohli zaslať, už nie je dostupný (bol zrušený, stratili ste prístupové heslo a pod.), vykonáme dané zmeny iba na základe písomného čestného prehlásenia, ktorého text nájdete nižšie. Uvedenú žiadosť (podľa typu objektu) skopírujte do nového dokumentu, doplňte podľa pokynov a s úradne overeným podpisom majiteľa domény   zašlite poštou (najlepšie doporučene) na adresu nášho sídla:
 
INTERNET CZ, a.s.
správa domén
Ktiš 2
384 03 KTIŠ
Česká republika
 
UPOZORNENIE: Údaje na legalizáciu dokumentu (t.j. meno a adresa trvalého bydliska držiteľa domény, prípadne štatutárneho orgánu pri právnických osobách) budú porovnané s údajmi v Whois databáze hlavného registra domén. Ak sa nebudú zhodovať, nemôže byť úprava údajov v registri vykonaná!!!
 
Text čestného prehlásenia pre fyzické osoby:
 
Prehlasujem, že som jediným a výlučným vlastníkom domény ....................... (uveďte názov domény v tvare doména.tld)   a mám oprávnenie túto doménu spravovať.  Čestne prehlasujem, že z dôvodu ............................  (uveďte napr. nedostupnosti a pod.)  nemôžem využívať doposiaľ uvedené a registrované kontaktné údaje, tj.  e-mail ............................... (uveďte nedostupný administračný e-mail) a nemôžem tak vykonať riadnu autorizáciu podľa Zmluvných podmienok FORPSI. Týmto teda žiadam o zmenu kontaktných údajov v zákazníckom účte, kde je doména vedená, a v databáze hlavného registra domény na ..........................................   (uveďte požadovanú a dostupnú e-mailovú adresu). Zároveň žiadam o zaslanie prístupových údajov do danej zákazníckej administrácie na nový e-mail.

Údaje uvedené v tomto prehlásení sú pravdivé a úplné a nepoškodzujú práva iných osôb. Súčasne prehlasujem, že som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného prehlásenia, vrátane prípadnej priestupkovej, správne deliktnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.


                                                                                                                ______________________________________
 

                                                                                                                    (úradne overený podpis vlastníka domény)

 

Text čestného prehlásenia pre právnické osoby:

Prehlasujem, že som oprávnený zastupovať v konaní spoločnosť .....................................................  (uveďte meno firmy, IČO), která je jediným a výlučným vlastníkom domény ............................  (uveďte názov domény v tvare doména.tld), ktorá má oprávnenie túto doménu spravovať. 

Čestne prehlasujem, že z dôvodu ..........................................  (uveďte napr. nedostupnosti a pod.)  nemôžem využívať doposiaľ uvedené a registrované kontaktné údaje, tj.  e-mail ............................... (uveďte nedostupný administračný e-mail) a nemôžem tak vykonať riadnu autorizáciu podľa Zmluvných podmienok FORPSI. Týmto teda žiadam o zmenu kontaktných údajov v zákazníckom účte, kde je doména vedená, a v databáze hlavného registra domény na ................................................   (uveďte požadovanú a dostupnú e-mailovú adresu).

Zároveň žiadam o zaslanie prístupových údajov do danej zákazníckej administrácie na nový e-mail.

Údaje uvedené v tomto prehlásení sú pravdivé a úplné a nepoškodzujú práva iných osôb. Súčasne prehlasujem, že som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného prehlásenia, vrátane prípadnej priestupkovej, správne deliktnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

                                                                                                              _____________________________________

                                                                                                                (úradne overený podpis vlastníka domény)