Timer je doplnková služba, ktorá prostredníctvom protokolu http (https) spúšťa URL - úlohu. Môžete ju využiť namiesto pravidelného spúšťania skriptov cez CRON. Služba Timer je zadarmo ku každému webhostingu (okrem PIDI a EMAIL) a jej rozhranie je dostupné v administrácii webhostingu.
 

Spôsoby plánovania

Periodický plán

Úloha je spúšťaná v intervaloch 5,10, 15, 30, 60 minút vždy v čase, ktorý zodpovedá perióde.
 
Príklad: v prípade periódy 15 minút prebieha spúšťanie o 13:00, 13:15, 13:30 a 13:45.
 

Plán s pevným časom a výberom dňa

Úloha je spúšťaná v zadaný čas, napr. o 13:30 a užívateľ môže ďalej vybrať deň či dni, v ktorých sa úloha bude spúšťať.
 
Príklady
  • každý deň o 13:30
  • každý piaty deň o 8:00
  • vo vybrané dni v týždni (pondelok a streda) o 1:00 každý druhý týždeň
  • každý 20.deň v mesiaci (bez ohľadu na deň v týždni)

Princíp činnosti

Ak úloha spĺňa čas na spustenie, je spustená. Pred vlastným spúšťaním sú vykonané nasledujúce kontroly:
- či je možné doménu či subdoménu preložiť na IP adresu
- či IP adresa zodpovedá rozsahu adries poskytovateľa
 
Ak je jedna z kontrol negatívna, nedôjde k spusteniu úlohy a úloha bude pozastavená. Ak sú kontroly v poriadku, dôjde k spusteniu úlohy. V prípade, že dôjde v priebehu spustenia ku chybe, je to zaznamenané. Podľa typu chyby (popis nižšie) je uplatňovaná politika zmeny stavu úlohy. Časový limit na proces úlohy je nastavený na 4 minúty (pozor, časový limit na beh skriptu na strane webového servera môže byť menší. Napr. pri webhostingu Normal je to 90 s). Po prekročení časového limitu je proces úlohy prerušený.

Chybová hláška a zmeny stavu úlohy

 
0 OK -
10 The remote name is out of IP range 0
11 The remote name could not be resolved 0
20 Unable to connect to the remote server 2
22 The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive 2
400 The remote server returned an error: (400) Bad Request 2
401 The remote server returned an error: (401) Unauthorized 2
403 The remote server returned an error: (403) Forbidden 2
404 The remote server returned an error: (404) Not Found 1
500 The remote server returned an error: (500) Internal Server Error 1
900 HTTP unspecified 1
 
0 spúšťanie úlohy - úloha bude okamžite pozastavená
1 úloha s periodickým plánom bude po 5 neúspešných pokusoch pozastavená - čas úlohy s pevným časom a výberom dňa bude po každom neúspešnom pokuse posunutý o 30 minút, a to celkom 5krát, potom bude úloha pozastavená
2 úloha s periodickým plánom bude ďalej spúšťaná - čas úlohy s pevným časom a výberom bude po každom neúspešnom pokuse posunutý o 30 minút
 
Pozastavenie úlohy znamená, že úloha nebude spúšťaná do doby, než zákazník úlohu znovu naštartuje. Ak nebola odstránená príčina (chyba), štart spúšťania nebude mať žiadny efekt.