Odosielanie emailov pomocou komponentov CDOSYS v ASP

Na odosielanie emailov v ASP môžete využiť i komponenty CDOSYS, ktoré, okrem iného, umožňujú odosielanie emailov cez určené SMTP. Kód môže vyzerať napríklad takto:
 
Skript nakopírujte do ľubovoľného adresára a zavolajte ho cez prehliadač. Napríklad, ak je nahraný do rootu webu (adresár /www), napíšte do prehliadača: http://vasadomena.koncovka/cdosys.asp
 
Pre hosting na W2003 s IIS6:
 
<%
Dim sMsg
Dim sTo
Dim sFrom
Dim sSubject
Dim sTextBody
sTo = "email_prijemcu"
sFrom = "email_odosielatela"
sSubject = "predmet"
sTextBody = "telo mailu"
Dim objMail
Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message")   
objMail.From = sFrom
objMail.To = sTo
objMail.Subject= sSubject
objMail.TextBody = sTextBody
objMail.Send   
Set objMail = Nothing
%>
 
Pre hosting na W2008 s IIS7:
 
<%
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="email_odosielatela"
myMail.To="email_prijemcu"
myMail.TextBody="Testovacia sprava"
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")=2
'Name or IP of remote SMTP server
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")="localhost"
'Server port
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")=25
myMail.Configuration.Fields.Update
myMail.Send
set myMail=nothing
%>
 
Samozrejme i v tomto prípade je potrebné pri "ostrom" použití podobne ako pri PHP zabezpečiť formulár proti zneužitiu.