Plesk - Inštalácia a nahranie licencie [Linux]

1. Inštalácia
1.1. Prihláste sa na server pomocou SSH užívateľom root. (Pre pripojenie z Windows je možné využiť napríklad SSH klient Putty).
 
1.2. Aktualizujte balíčky:
Debian/Ubuntu
apt update&&apt upgrade -y
CentOS:
yum update -y
 
1.3. Nainštalujte Plesk pomocou automatického inštalátora:
sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)
 
Poznámka: Počas inštalácie môže vyskočiť táto hláška:
Trying to create reverse DNS zone... /opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone[23864]: Canonname is not correct fqdn
/opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone[23864]: It is impossible to detect the FQDN of the host.
Please make sure that the host name is correctly specified in /etc/hosts and goes right after the host's IP address.
Depending on your OS, you might need to set the host name in /etc/HOSTNAME or /etc/hostname.
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
 what(): Error on configure reverse DNS zone for localhost : fail to detect hostname

WARNING!
Some problems are found during create reverse DNS zone - there is error during utility '/opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone' execution, please fix the problem and run it again.(see log file: /var/log/plesk/install/plesk_17.8.11_installation.log)

Continue...
Varovanie možno ignorovať, inštalácia bude pokračovať.
 
 
1.4. Po úspešnej inštalácií uvidíte:
   Congratulations!
 
    The installation has been finished. Plesk is now running on your server.
 
    To complete the configuration process, browse either of URLs:
     * https://127.0.0.1:8443/login?secret=UOvjo2v7xGwEI7KboWPmMueX8TqvJ3ObsRhRhy2VqXc%3D
     * https://hostname:8443/login?secret=UOvjo2v7xGwEI7KboWPmMueX8TqvJ3ObsRhRhy2VqXc%3D
 
    Use the username 'admin' to log in. To log in as 'admin', use the 'plesk login' command.
    You can also log in as 'root' using your 'root' password.
 
    Use the 'plesk' command to manage the server. Run 'plesk help' for more info.
 
    Use the following commands to start and stop the Plesk web interface:
    'service psa start' and 'service psa stop' respectively.
 
    If you would like to migrate your subscriptions from other hosting panel
    or older Plesk version to this server, please check out our assistance
    options: https://www.plesk.com/professional-services/
 


The changes were applied successfully.
 

       
1.5. Otvorte na svojom počítači webový prehliadač a otvorte adresu https://[IP ADRESA SERVERU]:8443, teda napr. https://127.0.0.1:8443 (viď tučne vyznačená časť hlášky po úspešnej inštalácii vyššie) a prihláste sa ako používateľ root s pomocou hesla, ktoré ste si zvolil pri vytváraní servera.
 
1.6. Vyplňte požadované údaje (meno, email a heslo užívateľa admin) a zvoľte skúšobnú Trial licenciu.
 
1.7. Po vyplnení údajov a potvrdení sa po niekoľkých sekundách načíta panel Plesk. Týmto je dokončená inštalácia a Plesk je licencovaný bezplatnou 30 dennou skúšobnou verziou. 
 
TIP: Do slovenčiny môžete panel prepnúť v Tools & Settings > Plesk Appearance > Languages. Vyhľadajte sk-SK/SLOVAK, zaškrtnite checkbox a stlačte tlačidlo Make Default. Po odhlásení a novom prihlásení bude Plesk v slovenčine.
 
Poznámka: Pokiaľ chcete na serveri využívať tiež emaily, je nutné je aktivovať a nakonfigurovať. To môžete vykonať podľa tohto článku.
 
 2. Licencia
 Po dokončení inštalácie je potrebné vložiť licenciu pre aktiváciu Plesku.  Štandardne poskytujeme licenciu formou licenčného súboru. Nahranie licenčného súboru je nutné povoliť v konfiguračnom súbore.

2.1. Pomocou SSH (viď bod 1.1.) skopírujte súbor panel.ini.sample na panel.ini:
cp /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini.sample /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
 
2.2. Otvorte súbor v textovom editore:
nano /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
 
2.3. Na koniec súboru pridajte nasledujúcich pár riadkov:
[license] 
fileUpload = on
 
2.4. Uložte súbor panel.ini. V textovom editore nano uloženie vykonáte klávesovou skratkou Ctrl+X a následne potvrďte uloženie klávesom Y (Yes).
 
2.5. Spustite na svojom počítači webový prehliadač a otvorte IP adresu Vášho servera na porte 8443 - https://[IP ADRESA SERVERA]:8443, teda napr. https://127.0.0.1:8443 a prihláste sa.
 
2.6. Prejdite do Tools & Settings (Nástroje a nastavenie) > Plesk > Licence Management (Správa licencií). Kliknite Install Key (Inštalovať kľúč).
 
2.7. Vyberte možnosť Upload a license key file (Nahrať súbor s licenčným kľúčom), vyhľadajte súbor s licenciou vo svojom počítači a potvrďte. Po úspešnej aktivácii by Plesk mal zobraziť parametre zakúpenej licencie.