Ako môžem upraviť kontaktné údaje pri .SK doméne v centrálnom registri SK-NIC

Najprv si upravte kontaktné údaje vo svojej zákazníckej administrácii, sekcia "Kontakty". Potom si zašlite autorizovanú požiadavku a uveďte názov domény, pri ktorej chcete uskutočniť zmenu údajov a takisto ID kontaktu zo svojej zákazníckej administrácie, kde sú už detaily upravené a pripravené na využitie k zmene v hlavnom registri SK-NIC. Úpravu uskutoční doménové oddelenie online a úplne zadarmo.
 
V prípade, že ste stratili prihlasovacie údaje do administrácie a e-mail, na ktorý by sme ich mohli poslať už nie je dostupný (bol zrušený, stratili ste prístupové údaje a pod.), uskutočníme dané zmeny iba na základe písomného čestného prehlásenia, ktorého text nájdete nižšie. Uvedenú žiadosť (podľa typu subjektu) skopírujte do nového dokumentu, doplňte podľa pokynov a s úradne overeným podpisom majiteľa domény pošlite poštou (najlepšie doporučene) na adresu nášho sídla:

INTERNET CZ, a. s.
správa domén
Ktiš 2
384 03 KTIŠ
 
UPOZORNENIE: Údaje na legalizáciu dokumentu (t.j. meno a adresa trvalého bydliska držiteľa domény, prípadne štatutárneho orgánu u právnických osôb) budú porovnávané s údajmi v Whois databáze hlavného registra domén. Ak sa nebudú zhodovať, nemôže byť úprava údajov v registri uskutočnená!!!


Text čestného prehlásenia pre fyzické osoby:
 
Prehlasujem, že som jediným a výlučným vlastníkom domény ....................... (uveďte názov domény v tvare doména.tld)   a mám oprávnenie túto doménu spravovať.  Čestne prehlasujem, že z dôvodu ............................  (uveďte napr. nedostupnosti a pod.)  nemôžem využívať doposiaľ uvedené a registrované kontaktné údaje, tj.  e-mail ............................... (uveďte nedostupný administračný e-mail) a nemôžem tak vykonať riadnu autorizáciu podľa Zmluvných podmienok FORPSI. Týmto teda žiadam o zmenu kontaktných údajov v zákazníckom účte, kde je doména vedená, a v databáze hlavného registra domény na ..........................................   (uveďte požadovanú a dostupnú e-mailovú adresu). Zároveň žiadam o zaslanie prístupových údajov do danej zákazníckej administrácie na nový e-mail.

Údaje uvedené v tomto prehlásení sú pravdivé a úplné a nepoškodzujú práva iných osôb. Súčasne prehlasujem, že som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného prehlásenia vrátane prípadnej priestupkovej, správne deliktnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

                                                                                                               ______________________________________
 

                                                                                                                    (úradne overený podpis vlastníka domény)

 

Text čestného prehlásenia pre právnické osoby:

Prehlasujem, že som oprávnený zastupovať v konaní spoločnosť .....................................................  (uveďte meno firmy, IČO), která je jediným a výlučným vlastníkom domény ............................  (uveďte názov domény v tvare doména.tld), ktorá má oprávnenie s touto doménou nakladať. 

Čestne prehlasujem, že z dôvodu ..........................................  (uveďte napr. nedostupnosti a pod.)  nemôžem využívať doposiaľ uvedené a registrované kontaktné údaje, tj.  e-mail ............................... (uveďte nedostupný administračný e-mail) a nemôžem tak vykonať riadnu autorizáciu podľa Zmluvných podmienok FORPSI. Týmto teda žiadam o zmenu kontaktných údajov v zákazníckom účte, kde je doména vedená, a v databáze hlavného registra domény na ................................................   (uveďte požadovanú a dostupnú e-mailovú adresu).

Zároveň žiadam o zaslanie prístupových údajov do danej zákazníckej administrácie na nový e-mail.

Údaje uvedené v tomto prehlásení sú pravdivé a úplné a nepoškodzujú práva iných osôb. Súčasne prehlasujem, že som si vedomý všetkých právnych následkov nepravdivého čestného prehlásenia vrátane prípadnej priestupkovej, správne deliktnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

                                                                                                              _____________________________________

                                                                                                                 (úradne overený podpis vlastníka domény)